PRIVACY VERKLARING

De Stichting Hadassa hoeve te Ane verwerkt in het kader van hun activiteiten als werkgever en als zorgaanbieder jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door de Stichting Hadassa hoeve in het kader van haar werkzaamheden als werkgever en zorgaanbieder worden verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

BESCHERMING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS 

Stichting Hadassa hoeve  gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend op basis van de uitgangspunten zoals die door de AVG en andere specifieke zorgwetgeving zoals de WLZ, WMO en worden bepaald. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijzen we je naar de website van de AP.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR STICHTING HADASSA HOEVE 

Alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon noemen we persoonsgegevens. Om ons werk als zorginstelling goed te kunnen doen, heeft de Stichting Hadassa hoeve persoonsgegevens nodig van medewerkers en van bewoners en hun contactpersonen, verwijzers, bezoekers etc. Het gaat dan in veel gevallen om gewone persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld: naam, (mail)adres en telefoonnummer. Maar in onze rol van zorgaanbieder is het ook noodzakelijk om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over gezondheid, ras/etniciteit en over religie of geloofsovertuiging te verwerken. De Stichting Hadassa hoeve verwerkt deze persoonsgegevens alleen als zij daar een rechtmatig doel en een wettelijke rechtsgrond voor heeft. De wettelijke rechtsgronden die door de Stichting Hadassa hoeve worden toegepast bij de verwerking van persoonsgegevens zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang.

De doelen waarvoor de Stichting Hadassa hoeve persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Het verlenen van zorg, ondersteuning en begeleiding aan intramurale bewoners
 • Het verlenen van zorg, ondersteuning en begeleiding in het kader van ambulante zorg
 • Vanuit de rol van werkgever van Stichting Hadassa hoeve

Persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan hierboven beschreven.

PLICHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN STICHTING HADASSA HOEVE 

Stichting Hadassa hoeve heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan en om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang, onrechtmatig gebruik of andere inbreuken. Om deze zorgvuldigheid te kunnen waarborgen hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat wij ervoor zorgen dat alleen personen die bevoegd zijn en een geheimhoudingsplicht hebben toegang hebben tot jouw persoonsgegevens.
 • Wij mogen jouw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken zonder dat je ons hierover schriftelijk toestemming geeft. Stichting Hadassa hoeve zal nooit persoonsgegevens verkopen aan andere organisaties.
 • In bepaalde situaties kunnen wij zonder jouw toestemming toch persoonsgegevens aan anderen verstrekken, wanneer de wet dit ons verplicht, wanneer dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van ons zorgproces of wanneer wij ernstige schade aan de bewoner of aan een ander kunnen voorkomen door de informatie aan anderen te geven. Geanonimiseerde gegevens die niet meer aan jou te koppelen zijn, mogen wij indien nodig verstrekken aan derden.
 • Wij beveiligen jouw persoonsgegevens zoals vastgelegd in wet- en regelgeving en landelijke richtlijnen. Binnen de zorgsector geldt hiervoor de norm voor Informatiebeveiliging (NEN-7500). Hier zijn wij aan gehouden.
 • Wij maken afspraken over privacymaatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters en controleren of zij deze afspraken nakomen.

BEWAARTIJD 

Stichting Hadassa hoeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doelen. In een aantal gevallen zijn we echter op basis van wettelijke verplichtingen de gegevens gedurende langere tijd te bewaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het zorgdossier van bewoners.

VERSTREKKING AAN ANDERE ORGANISATIES 

Stichting Hadassa hoeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van de hierboven beschreven doelen. In een aantal gevallen zijn we echter op basis van wettelijke verplichtingen de gegevens gedurende langere tijd te bewaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het zorgdossier van bewoners.

JE RECHTEN 

Als jouw persoonsgegevens door Stichting Hadassa hoeve worden verwerkt, dan heb je een aantal rechten:

 • Recht op informatie: je hebt het recht om te weten waarom jouw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
 • Recht op inzage: je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens die worden verwerkt door Stichting Hadassa hoeve. Stuur hiervoor een e-mail naar: kwaliteit@hadassahoeve.nl
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer je dat wil.
 • Recht om vergeten te worden: je kunt de gemeente vragen om de gegevens die zij van jou hebben te laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn. Of omdat je niet meer wil dat de Stichting Hadassa hoeve jouw gegevens gebruikt. Stichting Hadassa hoeve kan het verzoek weigeren als ze jouw gegevens nog nodig heeft.
 • Recht op het overdragen van uw gegevens: Je hebt het recht om al je persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door Stichting Hadassa hoeve. Stichting Hadassa hoeve voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn om de persoonsgegevens te behouden en de verwerking(en) voort te laten duren.

WETENSCHAPPELIJK OF STATISTISCH ONDERZOEK 

Het kan voorkomen dat binnen Stichting Hadassa hoeve medisch-wetenschappelijk of statistisch onderzoek wordt verricht. Voor het doen van onderzo